We use cookies to create the most secure and effective website possible for our customers. Full details can be found here.

Thick Materials1

Thick Materials2

Thick Materials3

Thick Materials4

Thick Materials5

วัสดุหนา

ตัด วัสดุ หนา กับ วอเตอร์เจ็ท

วอเตอร์เจ็ทไม่ได้จำกัดเพียงวัสดุอะไรที่สามารถตัดได้ แต่ยังรวมถึงความหนาของวัสดุนั้น ๆ ด้วย   วอเตอร์เจ็ทสามารถตัดวัสดุหนาเท่าใดก็ได้อย่างแท้จริง แต่ค่าความคลาดเคลื่อนจะเปลี่ยนแปลงตามความหนาของวัสดุที่ถูกตัด. ความละเอียดที่สุดที่สามารถคุมได้จะเป็นการตัดวัสดุหนาต่ำกว่า 4 นิ้ว  การวางแบบใกล้ชิดกันก็ยังสามารถทำได้เมื่อตัดวัสดุหนา

ผิวตัดที่ดีที่สุด

ประโยชน์ของวอเตอร์เจ็ทในการตัดขอบบนวัสดุต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันสำหรับวัสดุหนา เนื่องจากไม่มีความเครียดทางกล หรืออาการบิดเบี้ยวจากความร้อน หรือโซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน (HAZ) คุณจะได้รับขอบการตัดที่เรียบเหมือนผ้าซาติดโดยตรงจากเครื่องวอเตอร์เจ็ท

รอยตัดที่เล็กมาก

เพราะวอเตอร์เจ็ทตัดด้วยรอยตัดที่แคบ ชิ้นส่วนสามารถเรียงแน่นใกล้กัน เพื่อให้ใช้วัสดุได้ประหยัดสูงสุด

ประโยชน์ที่สำคัญจากการตัดวัสดุหนาด้วยวอเตอร์เจ็ท

  • เพิ่มผลผลิต ตัดได้อย่างรวดเร็ว และชิ้นส่วนมีคุณภาพสูง
  • ประหยัดวัตถุดิบ - ลดของเสีย
  • มีแรงปะทะทั้งด้านข้างหรือด้านแนวตั้งน้อย
  • ไม่เสียหายจากความร้อน
  • ตัดงานรูปร่างสุทธิ หรือใกล้เคียงสุทธิได้