We use cookies to create the most secure and effective website possible for our customers. Full details can be found here.

Foods2

Foods2

Foods3

อาหาร

ตัด อาหารที่มี วอเตอร์เจ็ท

การตัดแบบเพียววอเตอร์เจ็ทเป็นกระบวนการตัดที่ได้รับอนุมัติจาก USDA ว่าสามารถส่งมอบปริมาณการผลิตจำนวนมาก และมีข้อดีด้านสุขาภิบาลมากกว่าการตัดด้วยวิธีอื่น ในความเป็นจริง การตัดและแบ่งส่วนอาหารเป็นหนึ่งในการประยุกย์ใช้งานด้านวอเตอร์เจ็ทที่เก่าแก่ที่สุด เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา ขนม อาหารแช่แข็ง และกระทั่งแท่งลูกกวาด ทุกวันนี้ก็ถูกตัดด้วยระบบวอเตอร์เจ็ทแรงดันสูงของเรา

ผิวตัดที่ดีที่สุด

ด้วยเพราะไม่มีใบมีดหรือไม่ได้ตัดด้วยโลหะ จึงไม่มีการโอนย้ายเชื้อแบคทีเรียจากอาหารสู่อาหาร หรือจากเครื่องมือสู่อาหาร และไม่ต้องหยุดการทำงานเพื่อลับคมใบมีด คุณภาพตัดโดยปกติสูงมาก มีขอบสะอาดไม่มีรอยเปื้อน หรือฉีกขาด

รอยตัดที่เล็กมาก

ความกว้างของรอยตัดมีตั้งแต่ 0.004 นิ้ว ถึง 0.009 นิ้ว สำหรับการประยุกต์ตัดอาหารทั่วไป รอยตัดที่เล็กที่สุด เทียบได้กับความหนาของผมมนุษย์ทั่วไป หมายความว่า แทบไม่มีการเสียเศษแต่อย่างใด และเมื่อต้องการใช้ในลักษณะงานตัดที่ซับซ้อน

ประโยชน์ที่สำคัญจากการตัดอาหารด้วยวอเตอร์เจ็ท

  • ตัดด้วยน้ำเท่านั้น
  • ง่ายต่อการรวมระบบวอเตอร์เจ็ทของ Flow เข้ากับเครื่องจักรในการตัดอาหาร
  • ไม่มีการโอนย้ายเชื้อแบคทีเรีย
  • รองรับการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
  • ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
  • สร้างขึ้นเพื่อสำหรับใช้งานหนัก หรืองานทางอุตสาหกรรม สนับสนุนการดำเนินงานแบบ 24/7