We use cookies to create the most secure and effective website possible for our customers. Full details can be found here.

เชิญชิมวีดีโอคลิป

การตัดด้วยวอเตอร์เจ็ท มีกระบวนการที่น่าตื่นตาตื่นใจ และมีความน่าสนใจที่จะเฝ้าชม นั่ง พักผ่อน และชมขั้นตอนในการดำเนินการของ Flow วอเตอร์เจ็ท

ฉลองครบรอบ 40 ปี ของการเป็นผู้นำเทคโนโลยีวอเตอร์เจ็ท

ด้วยความเป็นที่หนึ่งที่มากขึ้น, สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มากขึ้น, สิทธิบัตรที่มากขึ้น, และความชอบที่มีมากยิ่งขึ้น. โฟลคือวอเตอร์เจ็ท